YÖK’ün ÖYP Kapsamında Atanan Araştırma Görevlilerinin Lisansüstü Eğitimleri için Üniversitemize tahsis etmiş olduğu 2011-2012 öğretim yılı güz dönemi kontenjanlarından; boş kalan programlara 2011-2012 bahar yarıyılında başvuru alınacaktır!

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

                2547 sayılı Kanun`un 33/a maddesi uyarınca, ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) kapsamında atanan araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim yapacakları üniversiteler ile bu üniversitelere ayrılan kontenjanlar hakkında YÖK’ün 25.01.2012 tarihinde aldığı 2012.3 sayılı kararın 3.maddesi ile “2011 yılının Güz döneminde üniversitelere tahsis edilmiş kontenjanlardan kullanılmamış olanlar için 2012 Bahar döneminde tekrar başvuru alınabilmesine,” karar verilmiştir.

                YÖK’ün 25.07.2011 tarihinde web sayfasında duyurmuş olduğu, 2011-2012 öğretim yılı güz yarıyılı için İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Programlarına tahsis edilen kontenjanlardan kullanılmamış ve 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılında lisansüstü eğitim verilen programlara bu kapsamda öğrenci alınacaktır.

KONTENJANLAR:

2011-12 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İÇİN EK KONTENJANLAR
(2011-12 Öğretim yılı güz yayırılında kullanılmamış kontenjanlar)
S.No YÖK ilanına göre
ABD/Program
İstanbul Üniversitesi’ne göre
Anabilim Dalı/Bilim Dalı/Program
Eğitim Düzeyi ALES
Puan
Türü

Kont.
1 Hemşirelik Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Y.Lisans/Doktora SAY 1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hem. Y.Lisans
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hem. Y.Lisans/Doktora
Psikiyatri Hemşireliği Y.Lisans/Doktora
Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora
2 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlık Bil.Fak./Fizyoterapi ve Reh. Doktora SAY 1
3 Çalışma Ekonomisi ve End.İliş. Doktora EA 6
4 İktisat Doktora EA 9

BAŞVURU KOŞULLARI:
ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanan ve yabancı dil puanı en az 65 olan adaylardan

1-Atanma Koşulu : YÖK tarafından ÖYP Araştırma Görevlisi olarak herhangi bir üniversiteye atanmış bulunmak.

2-Mezuniyet Koşulu: Yüksek Lisans programlarına başvurabilmek için lisans, doktora programlarına başvurabilmek için yüksek lisans derecesine sahip olmak.

3-ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu:  Başvurulacak programın lisans puan türü ile ilgili en az 70 (yetmiş) ALES puanına sahip olmak. (ALES sınav sonuçları yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)

4-Yabancı Dil : ÜDS, KPDS veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden en az 65 veya eşdeğeri puan almış olmak. (Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce programlar için en az 75 puan almış olmak)

Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosu (için tıklayınız)

 

DEĞERLENDİRME: 
Değerlendirmeler ÖYP puanına göre yapılacaktır. (ÖYP puanı, ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %35’i, ve yabancı dil puanının %15’i toplanarak yeniden hesaplanacaktır.) Yüksek lisans için en az 65, doktora için 70 ÖYP puan şartı aranmaktadır.

 

ÖNEMLİ NOT:

Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı başvurular geçersiz sayılır. Bu tür belgelerle kesin kayıt yaptıranların kayıtları programa kayıt tarihi itibariyle iptal edilir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Başvuru yapacak adaylar, aşağıdaki yazılı belgeler (2’şer suret) ile birlikte ilan edilen süre içinde İ.Ü.ÖYP Koordinatörlüğüne şahsen veya posta yolu ile başvurmalıdır. Posta yoluyla yapılan başvurularda gecikmeler dikkate alınmaz.

 

 • ÖYP Atanma Belgesi (2 suret)
 • Yüksek Lisans programlarına başvuru için lisans diploması veya mezuniyet belgesinin, doktora programlarına başvuru için lisans ve yüksek lisans diploması veya lisan ve yüksek lisans mezuniyet belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti (2 suret)

(Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma veya mezuniyet belgelerini noter onaylı Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır.

 • Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgelerinin noter veya ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti (2 suret)

(Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkript belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır.

 • ALES sonuç belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi (2 suret)
 • KPDS/ÜDS ve eşdeğerliği kabul edilen dil sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi             (2 suret)
 • Son altı ay içinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 2 adet vesikalık (4,5*6 cm) fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (Nüfus cüzdanında T.C. Kimlik numarası yer almayanlar, T.C. Kimlik  numaralarını birlikte ibraz etmek zorundadır.) (2 suret)
 • Aday başvuru formu (için tıklayınız) (2 suret)

İ.Ü.ÖYP Koordinatörlüğü Adresi:
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü
Beyazıt Yerleşkesi Rektörlük Binası 1.kat
34119 Beyazıt/İSTANBUL
BAŞVURU, İLAN VE KAYIT TARİHLERİ :

Başvuru Tarihleri 20-21 Şubat 2012
Sonuçların İlan Tarihi 22 Şubat 2012
Kesin Kayıt Tarihi 23–24 Şubat 2012

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıdaki yazılı belgelerin ekli bulunduğu bir dilekçe ile ilan edilen süre içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne şahsen başvururlar.

 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • İkametgâhı ile ilgili beyan
 • Erkek adayların askerlik şubelerinden alacakları Askerlik Durum Belgesi
 • Son altı ay içinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 12 adet vesikalık (4,5*6 cm) fotoğraf

Enstitülerin Adresleri:

Fen Bilimleri Enstitüsü Bozdoğan Kemeri Cad. No:6 Vezneciler/İSTANBUL
Sağlık Bilimleri Enstitüsü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  Cerrahpaşa/İSTANBUL
Sosyal Bilimler Enstitüsü Besim Ömer Paşa Cd. Kaptan-ı Derya Sk. Beyazıt/İSTANBUL

 

 

14/06/2013
2563 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00