Proje Giderleri

Proje Giderleri

PROJE GİDERLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR


Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların 13.maddesi gereğince; proje giderleri; eğitim-öğretim için gerekli alımlar, temel ofis ekipmanları, sarf malzemeleri, makine-teçhizat alım, bakım, onarım ve destek harcamaları için kullanılır.

Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Uygulama Yönergesinin 17.maddesi uyarınca, ÖYP araştırma görevlilerinin temel ofis ekipmanları, çalışma alanları ve tez konuları ile ilgili olarak her türlü mal, malzeme ve hizmet talepleri  proje giderleri kapsamında  ÖYP bütçesinden desteklenebilir.

ÖYP araştırma görevlisinin bütçe kullanmaya başlaması için YÖK tarafından kaynak aktarımının yapılmış olması gereklidir.

Seyahat ve Proje giderleri arasında aktarma yapılamaz. Ancak yurtiçi bilimsel toplantılardaki katılım ücreti proje giderleri kapsamında ödenmektedir.

ÖYP araştırma görevlilerinin öğrenim süreleri, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirlenen azami öğrenim süreleridir. ÖYP araştırma görevlisi, söz konusu Yönetmelikte belirlenen azami öğrenim sürelerine eklenen sürede alınan bilimsel hazırlık eğitimi süreleri boyunca ÖYP kapsamında verilen desteklerden (proje-seyahat giderlerinden) faydalanamaz.

ÖYP Proje giderleri bütçesi;

25.02.2015 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı öncesi aktarım yapıldı ise, yüksek lisans için 10.000.-TL,  doktora için 10.000.-TL ve bütünleşik doktora için 20.000.-TL’dir.

01.04.2015 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı ile yeniden belirlenen aktarım miktarları ise, yüksek lisans için 5.000.-TL,  doktora için 10.000.-TL ve bütünleşik doktora için 15.000.-TL’dir.

07.03.2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı ile yeniden belirlenen aktarım miktarları ise, yüksek lisans için 3.000.-TL, doktora için 6.000.-TL ve bütünleşik doktora için 8.000.-TL’dir.

Talep, Başvuru ve Değerlendirme;

ÖYP araştırma görevlisine proje ve/veya seyahat giderleri kapsamında yapacakları ilk talep başvurularında yüksek lisans ve doktora düzeyinde ayrı olmak üzere proje numarası verilir. Bu ve bundan sonraki talepleri aynı proje numarası ile takip edilir. Proje numarası için aşağıda yazan belgelerin bir defaya mahsus olarak getirilmesi gerekmektedir.

Proje giderleri talebinde bulunacak ÖYP araştırma görevlisi, Proje Talep Formunu doldurarak, (form için tıklayınız…) aşağıda belirtilen belgelerle birlikte her ayın 20 si saat 16:00 ya kadar ÖYP Koordinatörlüğüne başvurur.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 32.maddesinde ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27.02.2015 tarih 11165 sayılı yazısında da özellikle vurguladığı gibi  “…..  Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.” denilmektedir.

Başvurular,  ÖYP Komisyonu tarafından ÖYP bütçesi de göz önünde bulundurularak kanunlar ve ilke kararlar doğrultusunda başvuru yapılan ayın 21’i ila 31’i arasında değerlendirilir. Sonuçlar takip eden ayın birinci gününden itibaren ÖYP Koordinatörlüğünden öğrenilir. Talepleri uygun bulunanların alımları ÖYP Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilir.

Proje giderlerine ilişkin harcamalarda 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin” 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu kararı” uygulanır.

 Proje Numarası için gerekli belgeler: 

Öğrenci belgesi (içinde bulunulan yarıyıla ait olmalı ve yeni bir talep durumunda içinde bulunulan yarıyıla göre güncellenmelidir)

Tez başlığı kabulü (Kabule ilişkin Enstitü Yönetim Kurulu kararı, herhangi bir değişiklikte güncellenmelidir)

Tez önerisi ve tez önerisinin kabulüne ilişkin belge (Danışman ve ÖYP araş.gör.tarafından her bir sayfası paraflı ve son sayfası imzalı olmalı ve herhangi bir değişiklikte güncellenmelidir)

Talep için gerekli belgeler:

Proje Talep Formu (talep edilen mal, malzeme ve hizmetin cinsine göre ayrı form doldurulmalıdır, örneğin: elektronik ürünleri, laboratuvar malzemeleri, mobilya gibi)

Proje Talep Listesi (danışman ve araş.gör.tarafından imzalı olmalı)

Teknik şartname (Her bir kalem bir başlık altında, her bir sayfa danışman ve araş.gör.tarafından imzalı olmalı)

Fiyat Teklifi (3 ayrı firmadan alınmış ve fatura formatında olmalı)

Teslim Alma İşlemleri;

Proje giderleri talebi uygun bulunan ve ÖYP Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen satın almaya ilişkin mal ve/veya malzemelerin teslimatı, siparişi alan firma tarafından ÖYP araştırma görevlisinin görevli olduğu birimin ayniyat bürosunda, ÖYP araş.görevlisinin de hazır bulunduğu bir saatte yapılır.

ÖYP araştırma görevlisi teslimatın yapıldığına dair aşağıda yazan belgeleri ÖYP Koordinatörlüğüne ulaştırdıktan sonra satın alma işlemi sonlandırılır.

Teslimat ile ilgili belgeler:

Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı: Satın almaya ilişkin sipariş sonrasında ÖYP Koordinatörlüğü tarafından doldurularak, ÖYP araştırma görevlisinin Proje Talep Formunda belirttiği e-posta adresine gönderilir. Gönderilen tutanak, proje yürütücüsü olarak ÖYP araştırma görevlisinin danışmanı ve üye olarak fakülte kadrosunda görevli iki farklı kişi tarafından 2 (iki) nüsha olarak imzalanır.

Muayene Raporu :  Talepte bulunan ÖYP araştırma görevlisi tarafından,  talep ettiği mal ve malzemelerin teknik şartnameye uygun olarak teslim edildiğine dair 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir. Proje yürütücüsü olarak, ÖYP araştırma görevlisinin kendisi ve birimde görevli Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağındaki kişilerden farklı iki kişi tarafından imzalanır.

Fatura : Firma tarafından imzalı ve kaşeli olmalıdır.

Taşınır Geçici Alındısı : Teslimatı yapılan mal ve malzemelere ilişkin taşınır kayıtları birim ayniyat görevlisi tarafından 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir ve imzalanır.