Mevzuat

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar


22.07.2016


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç ve kapsam

 MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarına Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında öğretim üyesi yetiştirilmesi amacıyla araştırma görevlisi kadrolarına atananlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

 MADDE 2– (1) Bu Usul ve Esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesi ve yılı merkezi yönetim bütçe kanununun ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar ve kısaltmalar

 MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a)Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından ÖYP Kurum Koordinasyon Biriminde veya diğer birimlerde görevli personel arasından belirlenen kişi ya da kişileri,

b)Harcama Yetkilisi : ÖYP Kurum Koordinatörünü,

c)ÖYP : Öğretim üyesi yetiştirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulunun uygun gördüğü yükseköğretim kurumlarında açılan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını,

ç)ÖYP Araştırma Görevlisi: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında atanan araştırma görevlisini,

d)ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi: Yükseköğretim kurumlarında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programının sekretarya hizmetlerinin, programa ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ile her türlü harcamanın yapılmasında yetkili ve sorumlu birimi,

e)ÖYP Kurum Koordinatörü: ÖYP Kurum Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından belirlenen ve üst yöneticiye karşı sorumlu olan kişiyi,

f)ÖYP Puanı: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına araştırma görevlisi olarak atanmak üzere veya alan sınavına girebilmek için ya da program gereğince bir ÖYP Üniversitesinde lisansüstü eğitim-öğretim görmek amacıyla başvuran her bir ÖYP araştırma görevlisi için YÖK Yürütme Kurulunca 5 inci madde kapsamında belirlenen kriter ve oranlar dikkate alınarak hesaplanan puanı, (Değişiklik 14.05.2015 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.)

g)ÖYP Üniversitesi: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında lisansüstü eğitim öğretim vermesi Yürütme Kurulunca uygun görülen yükseköğretim kurumunu,

ğ)Yabancı Dil Sınavı: ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından belirlenen dil sınavını,

h)Alan Sınavı: Yürütme Kurulunca belirlenen alanlarda yapılan, adayların ilgili bilim alanında bilgi, yetkinlik ve ifade gücünü ölçen, sonucu açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olan ve aynı alanda ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda kullanılacak yazılı ve/veya sözlü sınavı, (Değişiklik 14.05.2015 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.)

ı)YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

i)Yükseköğretim Kurumu: Devlet üniversiteleri ile yüksek teknoloji enstitülerini,

j)Yürütme Kurulu: Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunu,

k)YÖK/ÖYP Komisyonu : Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından bir Yürütme Kurulu üyesinin başkanlığında farklı alanlarda en az beş öğretim üyesinden oluşturulan komisyonu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 ÖYP Kadroları, Başvuru, Değerlendirme ve Atama

 Kadroların belirlenmesi

 MADDE 4 –(1) Her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına bu program çerçevesinde yapılacak atama sayıları belirlenir. Atama yapılacak araştırma görevlisi kadro izinlerinin yükseköğretim kurumlarına dağılımı Yükseköğretim Kurulunca yapılır. Yükseköğretim kurumları ÖYP kapsamında atamak istedikleri araştırma görevlisi kadroları ile başvuracak adaylarda aranacak lisans veya lisansüstü mezuniyet alanlarına ilişkin özel şartları belirleyip YÖK’e bildirir. YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen atama yapılacak ÖYP araştırma görevlisi kadroları, YÖK’ün internet sitesinde ilan edilir.

 ÖYP puanı

 MADDE 5- (1) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına araştırma görevlisi olarak atanmak üzere veya alan sınavına girebilmek için ya da program gereğince bir ÖYP Üniversitesinde lisansüstü eğitim-öğretim görmek amacıyla başvuran her bir ÖYP araştırma görevlisi için bir ÖYP puanı hesaplanır. (Değişiklik 14.05.2015 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.)

(2) ÖYP puanının hesaplanmasında lisans not ortalamasının % 35’i, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanın % 50’si ve varsa yabancı dil sınavı puanın % 15’i dikkate alınır. (Değişiklik 25.12.2014 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.) Bu puan en son girilen ALES ve yabancı dil sınav sonuçlarına göre güncellenebilir. Adayların mezun oldukları alanlardaki başvurularında söz konusu puanlar arasında 10 puana kadar yüzdelik oranlarını artırmaya veya eksiltmeye ve ÖYP puanını % 10’a kadar artırmaya YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.

(3) Alan Sınav Puanı ile ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ÖYP puanının hesaplanmasında lisans not ortalamasının % 20’si, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanının % 25’i, Alan Sınav Puanının % 40’ı ve varsa Yabancı Dil Sınavı Puanının % 15’i dikkate alınır. (Değişiklik 14.05.2015 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.)

(4) Yürütme Kurulu, programın nesnel, etkin, verimli ve dengeli bir biçimde yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Başvuru, değerlendirme ve atama

 MADDE 6 – (1) Adaylar, ilan edilen ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurularını, YÖK’ün internet sitesi üzerinden beyan usulüne göre yapar. ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına yerleştirmeler ÖYP puanı esas alınarak merkezi sistemle yapılır ve sonuçlar Yürütme Kurulunca onaylanmasını müteakip YÖK tarafından ilan edilir.

(2) Alan Sınavına başvuran adaylar arasından, ÖYP puanı en yüksek puandan başlanarak ilan edilen kadro sayısının en az dört katı kadar aday çağrılır (Dört katından daha fazla aday çağırılmasına Yürütme Kurulu yetkilidir). Son sıradaki aday ile eşit puanı olan diğer adayların da başvuruları kabul edilir. (Değişiklik 14.05.2015 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.)

(3) Alan sınavı, üniversitelerin ilgili bilim alanında görev yapan öğretim üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen sınav komisyonu/komisyonları tarafından yapılır. (Değişiklik 14.05.2015 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.)

(4) Adayların ilan edilen kadrolara atamaları, yerleştirildikleri yükseköğretim kurumları tarafından 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca yapılır. Atamaları sırasında beyanlarının doğruluğunun kontrolü ilgili yükseköğretim kurumunca yapılır. Atamalar; yabancı dil puanı 50’nin altında olanlar için en çok bir yıl, yabancı dil puanı 50-65 (65 hariç) puan arasında olanlar için ise en çok iki yıl süreyle yapılır.

(5) Kendilerine avantaj sağlamak amacıyla yanlış beyanda bulundukları tespit edilenlerin ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına ataması yapılmaz. Yanlış beyanda bulunduğu halde ataması yapılan araştırma görevlilerinin atama işlemleri ile ilgili tüm cezai ve hukuki sorumluluk ilgiliye ve atamayı yapan yükseköğretim kurumu yetkililerine aittir. (Değişiklik 14.05.2015 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.)

(6) ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazandığı halde göreve başlamayanlar, göreve başladıktan sonra istifa edenler ile kendilerine avantaj sağlamak amacıyla yanlış beyanda bulunduğu için ataması yapılmayanların yeniden ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurmaları halinde ÖYP puanları iki yıl süreyle % 20 oranında düşürülür. (Değişiklik 14.05.2015 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yabancı Dil Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Yurt içinde yabancı dil eğitimi

MADDE 7 — (1) ÖYP kapsamında yükseköğretim kurumlarına atanan ve yabancı dil puanı 65’in altında olan araştırma görevlileri ÖYP puanları ve tercihleri esas alınarak merkezi yerleştirme sistemi ile Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına altı ay süreyle dil eğitimi almak üzere yerleştirilir.

(2) ÖYP araştırma görevlileri, eğitim süresi boyunca yabancı dil eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilirler.

(3) ÖYP araştırma görevlilerinin yurtiçi yabancı dil eğitimine katılmaları ve devam etmeleri zorunludur. Dil eğitimine katılmayanların veya yeterli dil puanı almış olsalar dahi dil eğitimine mazeretsiz olarak toplam 10 (on) iş günü devam etmeyenlerin kadro ile ilişikleri kesilir.

(4) Yurtiçindeki yabancı dil eğitimini tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarına dönerler ve kurumlarını bilgilendirirler. Ancak ÖYP araştırma görevlisi olarak atandığı tarihten itibaren; yabancı dil puanı 50’nin altında olan araştırma görevlilerinin bir yılın sonunda, yabancı dil puanı 65’in altında olan araştırma görevlilerinin ise iki yılın sonunda kadroları ile ilişikleri kesilir.

Yurt dışında yabancı dil eğitimi

 MADDE 8- (1) ÖYP araştırma görevlilerinden aşağıdaki şartları taşıyanlar, istekleri halinde yabancı dil eğitimi için en fazla altı ay süreyle 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında yurtdışına gönderilebilir.

(2) Araştırma görevlilerinin yurt dışında yabancı dil eğitimi alabilmeleri için;

a) Başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde alınmış olmak kaydıyla, eğitim almak istedikleri yabancı dile ilişkin yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya da eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olmak,

b) Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan yabancı dil eğitimi için antetli ve imzalı kabul belgesi almak,

gereklidir.

(3) Yabancı Dil Eğitimi için yurtdışına gönderilecek araştırma görevlilerinden belirlenen şartları sağlayanlar, bağlı bulunduğu fakülte veya enstitüye başvurularını yaparlar. Enstitü/Fakülte yönetim kurulunda değerlendirilerek yurtdışına gönderilmesi uygun bulunan başvurular ilgili rektörlük aracılığıyla YÖK’e teklif edilir. Rektörlüklerce YÖK’e gönderilen teklifler Yürütme Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

(4) Yabancı Dil Eğitimi almak için yurtdışına gönderilecek araştırma görevlilerine yol masrafı, yevmiye ve zorunlu sağlık sigortası, yabancı dil eğitim giderleri olarak yapılacak ödemeler ülke ve ödeme unsurları itibarıyla Yürütme Kurulu tarafından bir liste halinde belirlenir ve ilgililere duyurulur. YÖK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından araştırma görevlisi için kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumuna aktarılacak kaynağın tutarı, kaynak aktarımı tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak hesaplanan Türk Lirası tutarını geçemez. Kaynak aktarılma tarihinden sonra meydana gelecek kur farkları hiçbir şekilde dikkate alınmaz. Bu ödemeler dışında ilgililere herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz.

(5) Yabancı dil eğitimini başarı ile tamamlayamayan, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü eğitim programlarından birine başlamayan, ÖYP’ye devam etmeyen, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunda görevine başlamayan veya görevine başlayıp mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyen araştırma görevlilerinin ilişikleri kesilerek haklarında imzaladıkları “Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi” hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Lisansüstü eğitim kontenjanları ve yerleştirme

 MADDE 9 – (1) Öğretim üyesi yetiştirme programına katılmak isteyen yükseköğretim kurumları, lisansüstü eğitim verebilecekleri anabilim dallarını, bu anabilim dallarındaki öğretim üyesi sayılarını, eğitim öğretim ve araştırma altyapılarını, ÖYP dışı lisansüstü öğrenci sayısı ve ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim vermeyi planladıkları araştırma görevlisi sayılarını YÖK’e bildirir.

(2) YÖK Yürütme Kurulu kararı ile ÖYP kapsamında desteklenecek lisansüstü programlar ile kontenjanları belirlenir. Belirlenen program ve kontenjanlar YÖK’ün internet sitesinde ilan edilir.

(3) Belirlenen kontenjanlara başvuracak adaylarda aranacak asgari şartlar yükseköğretim kurumlarının önerileri dikkate alınarak Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Lisansüstü eğitim kontenjanlarına yerleştirmeler adayların ÖYP puanı esas alınarak Yürütme Kurulu tarafından merkezi sistemle gerçekleştirilir.

(4) Özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul eden anabilim dalları için ilgili yükseköğretim kurumunca özel yetenek sınavı yapılır. Değerlendirme ve yerleştirme adayların ÖYP Puanının % 75’i ve ilgili yükseköğretim kurumunca yapılan özel yetenek sınavının % 25’i hesaplanarak yapılır.

(5) ÖYP kapsamında atanan ve yabancı dil sınav puanı 65 ve üzeri olan araştırma görevlileri, YÖK tarafından yerleştirildikleri ÖYP lisansüstü programlarına kayıt yaptırdıktan sonra, YÖK Yürütme Kurulu kararı ile 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca ÖYP kapsamındaki diğer yükseköğretim kurumlarında görevlendirilebilirler. Talepleri halinde ÖYP kapsamında atanan ve yabancı dil puanı 65 ve üzeri olan araştırma görevlileri yüksek lisans eğitimlerini atandıkları yükseköğretim kurumlarından da alabilirler. İlgili alanda ÖYP kapsamında eğitim veren programlara sahip yükseköğretim kurumları kendi kadrolarına atanan araştırma görevlilerini YÖK Yürütme Kurulu kararı gerekmeksizin doktora eğitimine başlatabilirler. (Değişiklik 24.12.2015 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.)

(6) Atandığı tarihte veya yurtiçi yabancı dil eğitimi sonunda, Yabancı dil puanı 65 ve üzeri olan ÖYP araştırma görevlilerinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü eğitim programlarından birine başlamamaları durumunda kadroları ile ilişikleri kesilir.

(7) ÖYP kapsamında atanmış olup, atanma tarihinden önce Yürütme Kurulunca belirlenen lisansüstü eğitim kontenjanları dışında başka bir yükseköğretim kurumu ve/veya bölümde lisansüstü eğitime başlamış araştırma görevlilerine aynı yerde lisansüstü eğitim yaptırmak isteyen yükseköğretim kurumlarının kontenjan talepleri, Yürütme Kurulunca karara bağlanır.

(8) ÖYP kapsamında atanmış olup, atanma tarihinden sonra Yürütme Kurulunca belirlenen lisansüstü eğitim kontenjanları dışında başka bir yükseköğretim kurumu ve/veya bölümde lisansüstü eğitime başlamış araştırma görevlilerine aynı yerde lisansüstü eğitim yaptırmak isteyen yükseköğretim kurumlarının kontenjan talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(9) Halen bir devlet yükseköğretim kurumunda lisansüstü (yüksek lisans, doktora, bütünleşik doktora) eğitimine devam eden ÖYP araştırma görevlilerinin devam ettikleri yükseköğretim kurumu/bölüm/anabilim dalı Yükseköğretim Kurulu kararı ile ilan edilen ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim yapabilecek yükseköğretim kurumları arasında yer alıyorsa, bu anabilim dalına yerleşen araştırma görevlileri bu yükseköğretim kurumuna tahsis edilen lisansüstü eğitim kontenjanları dışında tutulur. Yükseköğretim kurumunun bu durumdaki araştırma görevlileri için kontenjan talep etmesine gerek yoktur.

(10) ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan araştırma görevlilerinin doktora eğitimlerine bir başka yerde devam etmelerine yükseköğretim kurumunun teklifi üzerine Yürütme Kurulunca karar verilir.

(11) ÖYP araştırma görevlilerinin atandıkları anabilim dalında lisansüstü eğitim yapmaları esastır. Aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptırmak yükseköğretim kurumunun takdirindedir. Ancak, bölüm değişikliği yükseköğretim kurumunun teklifi ve Yürütme Kurul kararı ile yapılabilir.

(12) Öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla öğretim elemanı temininde güçlük çekilen alanlarda yükseköğretim kurumları tarafından lisansüstü eğitim programlarının açılması hususunda Yürütme Kurulu gerekli tedbirleri alır.

 Öğrenim süresi

 MADDE 10 — (1) ÖYP araştırma görevlilerinin öğrenim süreleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirlenen azami öğrenim süreleridir. 9 uncu maddenin yedinci ve dokuzuncu fıkraları uyarınca ÖYP kapsamına alınan araştırma görevlilerinin yabancı dil puanlarının 65’in altında olması nedeniyle yabancı dil eğitimi almaları durumunda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirlenen azami öğrenim sürelerine 6 ay eklenir. Söz konusu Yönetmelikte belirlenen azami öğrenim sürelerine eklenen sürede alınan bilimsel hazırlık eğitimi süreleri için ÖYP kapsamında yükseköğretim kurumlarına destek yapılmaz.

(2) Bu Usul ve Esaslar gereğince yabancı dil yeterliliği sağlamak için verilen süreler ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince azami süre içinde çalışmalarını tamamlayamayan, ÖYP’ye devam etmek istemeyen, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunda görevine başlamayan veya görevine başlayıp mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyen ÖYP araştırma görevlilerinin ilişikleri kesilerek haklarında taahhütname ve kefaletname senedi uyarınca işlem yapılır.

(3) ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlileri, lisansüstü eğitim yaptıkları yükseköğretim kurumunun ilgili kararlarına uymakla yükümlüdür.

(4) YÖK tarafından ilan edilen lisansüstü eğitim kontenjanlarına yerleştirilen araştırma görevlilerinin ÖYP kadrosu ile ilişiklerinin kesilmesi lisansüstü eğitimle de ilişiğin kesilmesi neticesini doğurmaz.” (Değişiklik 04.02.2016 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.)

Danışman atanması ve tez izleme komitesi

 MADDE 11 — (1) ÖYP araştırma görevlilerine, lisansüstü öğrenim için kayıtlı oldukları enstitü tarafından bir danışman görevlendirilir. Danışman, her yarıyıl sonunda araştırma görevlisi hakkında hazırlayacağı değerlendirme raporunu enstitüye sunar. Bu raporlar düzenli olarak öğrencinin mecburi hizmet yükümlüsü olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilir.

(2) 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca bir başka yükseköğretim kurumunda görevlendirilen ÖYP araştırma görevlileri, mecburi hizmetle yükümlü bulundukları yükseköğretim kurumlarına yılda bir kez bilgilendirme amacıyla rapor sunmakla yükümlüdür.

(3) Dersleri başarı ile tamamlayarak tez aşamasına geçen ÖYP araştırma görevlileri, tez danışmanının olumlu görüşü ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile atandıkları yükseköğretim kurumunda tez çalışmalarını yürütebilirler. (Değişiklik Danıştay 8. Dairesinin kararı uyarınca 22.07.2016 tarihli Yürütme Kurulu kararı ile yapılmıştır.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kaynak Aktarımı, ÖYP Giderleri ve Harcamalar

Kaynak aktarımı

 MADDE 12- (1) 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca yurt içinde ve yurt dışında öğretim üyesi yetiştirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine kaydedilen ödenekten ÖYP çerçevesinde desteklenmesine karar verilen başvurulara ilişkin YÖK Yürütme Kurulu tarafından uygun görülen tutarlar, tahakkuk ettirilmek suretiyle ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine aktarılır. ÖYP kapsamında, yükseköğretim kurumlarına aktarılan tutarların karşılığı, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından bir yandan (B) işaretli cetveline öz gelir, diğer yandan (A) işaretli cetvele ödenek olarak kaydedilir. Kaynak aktarımı, ÖYP araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim gördükleri yükseköğretim kurumlarına yapılır.

(2) ÖYP araştırma görevlisi kadrosuna atananlar için kaynak aktarımı Yürütme Kurulu kararı üzerine yapılır.

(3) 2010 yılından önce ÖYP’ye dahil olan araştırma görevlilerine Yükseköğretim Kurulu tarafından kaynak aktarımı yapılmaz.

ÖYP giderleri

 MADDE 13- (1) ÖYP araştırma görevlilerinin eğitimleri süresince kullanılmak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir ÖYP araştırma görevlisi için eğitim-öğretim ve araştırma amacıyla yükseköğretim kurumuna aktarılan kaynaklar; ÖYP kapsamındaki proje giderleri, yurt içinde veya yurt dışında yapılacak yabancı dil eğitimi giderleri, lisansüstü eğitimin tez aşamasında yurt dışında sürdürülecek bir bölümüne ilişkin araştırma giderleri, eğitim-öğretim için gerekli alımlar, temel ofis ekipmanları, sarf malzemeleri, makine-teçhizat alım, bakım, onarım ve destek harcamaları, ÖYP araştırma görevlilerinin yılda toplam 15 günü aşmayacak şekilde yurtiçi veya yurtdışı bilimsel amaçlı toplantılara katılmaları (6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılan ödemeler dahil) için kullanılır. (Değişiklik 09.04.2015 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.)

ÖYP kaynaklarının kullanımı

 MADDE 14- (1) ÖYP kapsamında yükseköğretim kurumlarına ödenen tutarlardan yapılacak ödemelere ilişkin gider gerçekleştirme işlemleri ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi tarafından yerine getirilir.

Aktarma ve iade

 MADDE 15 – (1) ÖYP kapsamında yükseköğretim kurumlarına ödenen tutarlar her bir ÖYP araştırma görevlisi için bu Usul ve Esaslara uygun olarak harcanır. Amacı doğrultusunda kullanılamayacağı anlaşılan tutarlar arasında ve diğer gider gruplarına aktarma yapılamaz. Bu kapsamda yükseköğretim kurumlarına aktarılan tutarlardan kullanılmayanlar, YÖK’ün ilgili hesaplarına iade edilir.

 BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 Harcama belgeleri ve muhafazası

 MADDE 16- (1) ÖYP kapsamında yapılan harcamaların belgelendirilmesinde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır. ÖYP faaliyetleri ile ilgili her türlü işlem ve harcamalara ilişkin belgelerin nüshaları, ilgili yükseköğretim kurumu ÖYP Kurum Koordinasyon Birimlerinde genel hükümlere göre muhafaza edilir ve denetime hazır halde bulundurulur.

Sorumluluk

 MADDE 17 – (1) Yükseköğretim kurumları, bu Usul ve Esaslar ile kendilerine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve etkin bir şekilde yürütülmesinden ve YÖK’e gerekli bilgi akışının sağlanmasından sorumludur.

(2) ÖYP’nin işleyişi YÖK tarafından izlenir ve Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi ihtiyacının karşılanmasına katkısı değerlendirilir. Bu amaçla yükseköğretim kurumları itibarıyla ÖYP kapsamında yapılan atama sayısı, gider unsurları itibarıyla YÖK tarafından sağlanan destek tutarı, sistemden çıkan sayısı, mecburi hizmete başlayan ve başlamayan sayısı, yabancı dil eğitimine katılanların ve başarılı olanların sayısı ve benzeri veriler ile sistemin işleğine ilişkin değerlendirmeyi içeren bir rapor, mali yılın bitiminden itibaren üç ay içinde Yürütme Kurulu tarafından hazırlanarak YÖK Genel Kuruluna sunulur ve bir örneği Maliye Bakanlığına gönderilir.

Denetim

 MADDE 18- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılan harcamalar, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre denetlenir. ÖYP’nın uygulanmasına ilişkin olarak yükseköğretim kurumunca yapılan iç denetim sonucunda bu Usul ve Esaslara aykırılık teşkil eden bir hususun tespiti halinde, bu durum ilgili yükseköğretim kurumu tarafından YÖK’ e iletilir. ÖYP’nin yükseköğretim kurumlarındaki uygulamaları gerek görülmesi halinde ayrıca YÖK tarafından denetlenebilir.

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılan harcamalar Sayıştay denetimine tabidir.

 Yürürlükten kaldırılan düzenleme

 MADDE 19 – (1) 26.06.2012 tarihli onayla yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

 MADDE 20 – (1) Bu Usul ve Esaslar, YÖK Genel Kurul Kararı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

 MADDE 21- (1) Bu Usul ve Esasları Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Uygulama Yönergesi


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında araştırma görevlisi kadrolarına atananlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında araştırma görevlisi kadrolarına atananlarla ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge;

a) 06.11.1981 tarih ve 17506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10, 33 ve 35 inci maddelerine,

b) Uygulama Yılına ait Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili maddelerine,

c) Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında 78 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Merkezi Sınav başlıklı ek 8 inci maddesine,

ç) 24.07.2012 tarih ve 28363 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine,

d) 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe,

e) 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı 3 üncü mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine,

f) 08.06.2005 tarih ve 25839 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine,

g) 07.11.1983 tarih ve 18214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yurt İçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe,

ğ) Yükseköğretim Genel Kurulunun 14.11.2013 tarihli toplantısında kabul edilen Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslara,

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Danışman: Her bir ÖYP araştırma görevlisi için ilgili Enstitü tarafından atanan ve ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim için danışmanlık yapan öğretim üyesini,

b) Enstitü: İstanbul Üniversitesi bünyesinde lisansüstü eğitim veren enstitüleri,

c) Gerçekleştirme görevlisi: Üniversite ÖYP Koordinasyon biriminde veya diğer birimlerde harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen personeli,

ç) Harcama yetkilisi: Üniversite ÖYP Koordinatörünü,

d) Kabul belgesi: ÖYP öğrencisinin lisansüstü eğitime kabul edildiğini gösteren belgeyi,

e) ÖYP: Öğretim üyesi yetiştirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulunun uygun gördüğü yükseköğretim kurumlarında yürütülen Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını,

f) ÖYP araştırma görevlisi: ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlisini,

g) ÖYP Bütçesi: Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir ÖYP araştırma görevlisi için Üniversiteye tahsis edilen kaynağı,

ğ) ÖYP Komisyonu: ÖYP Koordinatörü başkanlığında, Sosyal, Fen, Sağlık ve Eğitim Bilimleri Enstitülerinin birer temsilcisinden ve Rektörlük tarafından görevlendirilen iki öğretim üyesinden oluşan yedi kişilik komisyonu,

h) ÖYP Kontenjanı: ÖYP araştırma görevlileri için Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen lisansüstü eğitim kontenjanını,

ı) ÖYP Koordinasyon Birimi: İstanbul Üniversitesinde ÖYP sekretarya hizmetleri ile ÖYP’ye ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve her türlü harcamanın yapılmasında yetkili ve sorumlu birimi,

i) ÖYP Koordinatörü: İstanbul Üniversitesinin ilgili Rektör Yardımcısına bağlı olarak, ÖYP Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin Üniversite adına yürütülmesinden sorumlu olan ve Rektör tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

j) ÖYP Puanı: ÖYP kapsamında araştırma görevlisi olarak atanmak üzere başvuran her bir aday için ya da program gereğince bir yükseköğretim kurumuna lisansüstü eğitim ve öğretim görmek amacıyla başvuran her bir ÖYP araştırma görevlisi için hesaplanan ve güncellenebilen puanı,

k) Program: Lisansüstü eğitim ve öğretim verilen diploma programını,

l) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

m) Rektörlük: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünü,

n) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

o) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

ö) Yabancı dil sınavı: YDS ve eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınavını,

p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

ÖYP Koordinasyon Birimi ve Komisyonu

 ÖYP Koordinasyon Birimi ve görevleri

MADDE 5 – (1) ÖYP Koordinasyon Birimi; ÖYP Koordinatörü, gerçekleştirme görevlisi, satın alma görevlisi, taşınır kayıt kontrol yetkilisi, harcamalar ve tüm diğer büro iş ve işlemlerini yürüten personelden oluşur.

(2) ÖYP Koordinasyon Biriminin görevleri şunlardır:

a) Üniversitede ÖYP sekretarya hizmetlerini yürütmek,

b) Üniversite Personel Daire Başkanlığı ve ilgili Enstitüler ile işbirliği içinde ÖYP kapsamında Üniversitede lisansüstü eğitim verebilecek anabilim dalları ile öğretim üyesi sayılarını, eğitim-öğretim ve araştırma altyapılarını, ÖYP dışı lisansüstü öğrenci sayısı ve ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim vermeyi planladıkları araştırma görevlisi sayılarını ve asgari şartları YÖKSİS veri tabanına giriş yapmak suretiyle YÖK’e bildirmek,

c) Üniversite Personel Daire Başkanlığı ile işbirliği içinde Üniversitenin ÖYP kapsamında araştırma görevlisi atama, kadro tahsisi ve kadro iadelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ç) YÖK tarafından merkezi yerleştirme ile Üniversitede lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan ÖYP araştırma görevlilerinin listesini ve kayıtlara ilişkin hususları ilgili Enstitülere bildirmek,

d) ÖYP kapsamında atanmış olup, atanma tarihinden önce Üniversitede lisansüstü öğrenim görmekte olan ÖYP araştırma görevlilerinin öğretimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

e) Üniversiteye ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlilerinin yabancı dil eğitimi ile ilgili işlemleri yürütmek,

f) Üniversitede lisansüstü öğrenim gören ÖYP araştırma görevlileri için ÖYP bütçesi aktarımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

g) Bütçe aktarımı gerçekleşen ÖYP araştırma görevlilerinin proje ve seyahat kapsamında harcama ve alımlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Rektörlük tarafından verilen görevleri yerine getirmek,

ÖYP Komisyonu ve görevleri

MADDE 6 – (1) ÖYP Komisyonu, ÖYP Koordinatörü başkanlığında, Sosyal, Fen, Sağlık ve Eğitim Bilimleri Enstitülerinin birer temsilcisinden ve Rektörlük tarafından görevlendirilen iki öğretim üyesinden oluşan yedi kişilik komisyondur. Komisyon, ÖYP Koordinatörünün daveti üzerine ayda en az bir kere toplanır.

(2) Koordinatör, resmi izinli veya görevli olduğu zamanlarda Komisyon üyelerinden birini Koordinatörlüğe vekalet etmek üzere görevlendirir.

(3) Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin ÖYP lisansüstü programlarına ait kontenjanların ve adaylarda aranacak asgari şartların belirlenmesine ilişkin işleri koordine etmek,

b) Üniversitenin ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına YÖK tarafından yerleştirilen adaylardan Üniversiteye yapılan başvuruları gerekli şartlar açısından değerlendirmek ve sonuçları Rektörlüğe bildirmek,

c) ÖYP araştırma görevlilerinin bütçe kullanımına ilişkin taleplerini inceleyerek değerlendirmek,

d) ÖYP ile ilgili ortaya çıkabilecek diğer konulara ilişkin karar almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÖYP Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atama ve ÖYP Üniversitesine Görevlendirme

 ÖYP araştırma görevlisi kadrosuna atama

MADDE 7 – (1) Üniversite, ÖYP kapsamında ihtiyaç duyduğu araştırma görevlisi kadroları ile bu kadrolara başvuracak adaylarda aranacak lisans ve lisansüstü alanlarına ilişkin özel şartları belirleyerek YÖK’e bildirir.

(2) Adaylar YÖK’ün internet sitesinde ilan edilen ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurularını beyan usulüne göre yapar.  ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına ön yerleştirilmeler yine YÖK tarafından merkezi sistemle yapılır.

(3) Üniversitenin ilan edilen kadrolarına ön yerleştirmeleri yapılan adayların beyanları ve başvuru evrakı ile kadrolar için ilan edilen başvuru şartları ÖYP Komisyonu tarafından incelenerek uygunluk ve doğruluğu kontrol edilir ve değerlendirme sonuçları YÖK’e gönderilmek üzere Üniversite Personel Daire Başkanlığına iletilir.

(4) ÖYP puanı, lisans genel not ortalamasının % 25’i ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) ilgili alanda alınan puanın % 60’ı ve varsa yabancı dil puanının % 15’i alınarak, yabancı dil puanı yoksa yerine sıfır puan verilerek hesaplanır.  Daha sonraki işlemler için en son girilen ALES ve Yabancı Dil Sınav sonuçlarına göre güncellenebilir.

(5) Şartları sağlayan adayların atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi uyarınca yapılır. Yabancı dil puanı 50’nin altında olanlar en çok bir yıl; Yabancı dil puanı 50-64 ve aralığında olanlar en çok iki yıl için Rektör tarafından atanır. Yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanlar ise en çok üçer yıllık süreler için Rektör tarafından atanır.

(6) Kendilerine avantaj sağlamak amacıyla yanlış beyanda bulundukları tespit edilenlerin ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına ataması yapılmaz ve sonraki ÖYP başvuruları konusunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(7) Yanlış beyanda bulunduğu halde ataması yapılan araştırma görevlilerinin atama işlemleri ile ilgili tüm cezai ve hukuki sorumluluk konusunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(8) ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazandığı halde göreve başlamayanlar, göreve başladıktan sonra istifa edenler, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar’ın 10 uncu madde uyarınca kurumlarınca ilişikleri kesilenler ile halen ÖYP araştırma görevlisi kadrosunda bulunanlar üç yıl süre geçmeden yeniden ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar. Bu süre geçtikten sonra yapılacak ilk başvuruda ÖYP puanı % 10 oranında düşürülür.

ÖYP araştırma görevlilerinin diğer bir ÖYP üniversitesine görevlendirilmesi

MADDE 8 – (1) Üniversitede ÖYP araştırma görevlisi kadrosuna atanan, yabancı dil sınav puanı 65 ve üzeri olan ve başka bir üniversitede bu Yönergenin 10 uncu maddesi hükümlerine göre ÖYP kapsamında bir lisansüstü programa kayıt yaptıranlar ile başka bir üniversitede ÖYP araştırma görevlisi kadrosuna atanan, yabancı dil sınav puanı 65 ve üzeri olan ve Üniversitede bu Yönergenin 10 uncu maddesi hükümlerine göre ÖYP kapsamında bir lisansüstü programa kayıt yaptıranların kadroları; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 35 inci maddesi uyarınca YÖK Yürütme Kurulu kararı ile eğitim hakkını elde ettiği üniversiteye geçici olarak tahsis edilir. Bunların kadro tahsisi ile ilgili şartları yerine getirip getirmediği ÖYP Koordinasyon Birimi tarafından teyit edildikten sonra, kadro ile ilgili işlemleri Üniversite Personel Daire Başkanlığı ve ilgili Enstitü tarafından yürütülür.

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yabancı Dil Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

 Yurt içinde yabancı dil eğitimi

MADDE 9 – (1) Yabancı dil sınav sonucu 65 puanın altında olan ÖYP araştırma görevlileri, ÖYP puanları ve tercihleri esas alınarak merkezi yerleştirme ile YÖK’ün belirlediği yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarında 6 ay süre ile yabancı dil eğitimi almak üzere yerleştirilir.

(2) Üniversite, ÖYP araştırma görevlilerini, 6 aylık yabancı dil eğitim süresince 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca bu eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında görevlendirir. Bu süre sonunda araştırma görevlileri Üniversitedeki görevlerine geri dönerler.

(3) ÖYP araştırma görevlilerinin yurtiçi yabancı dil eğitimine katılmaları ve devam etmeleri zorunludur. Dil eğitimine katılmayanların veya yeterli yabancı dil puanı almış olsalar dahi dil eğitimine mazeretsiz olarak toplam 10 (on) iş günü devam etmeyenlerin kadro ile ilişikleri kesilir.

(4) Yurtiçindeki yabancı dil eğitimini tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarına dönerler ve kurumlarını bilgilendirirler. Ancak ÖYP araştırma görevlisi olarak atandığı tarihten itibaren mevzuatta verilen süreler içinde yabancı dil eğitimini başaramayanlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yurt dışında yabancı dil eğitimi

MADDE 10- (1) ÖYP araştırma görevlilerinden aşağıdaki şartları taşıyanlar, istekleri halinde yabancı dil eğitimi için en fazla altı ay süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında yurtdışına gönderilebilir.

(2) ÖYP araştırma görevlilerinin yurt dışında yabancı dil eğitimi alabilmeleri için;

a) Başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde alınmış olmak kaydıyla, eğitim almak istedikleri yabancı dile ilişkin yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmaları ya da eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olmaları,

b) Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan yabancı dil eğitimi için antetli ve imzalı kabul belgesi almış olmaları,

gereklidir.

(3) Yabancı dil eğitimi için yurtdışına gönderilecek ÖYP araştırma görevlilerinden belirlenen şartları sağlayanlar, kadrosunun bulunduğu fakülte veya enstitüye başvurularını yaparlar. Enstitü/Fakülte yönetim kurulunda başvurular değerlendirilerek yurtdışına gönderilmesi uygun bulunanlar ÖYP Koordinasyon Birimi tarafından şartları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilerek YÖK’e teklif edilir. Rektörlüklerce YÖK’e gönderilen teklifler Yürütme Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

(4) Yabancı dil eğitimi almak için yurtdışına gönderilecek araştırma görevlilerine yol masrafı, yevmiye ve zorunlu sağlık sigortası, yabancı dil eğitim giderleri olarak yapılacak ödemeler ülke ve ödeme unsurları itibarıyla Yürütme Kurulu tarafından bir liste halinde belirlenir ve ilgililere duyurulur. YÖK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından araştırma görevlisi için kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumuna aktarılacak kaynağın tutarı, kaynak aktarımı tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak hesaplanan Türk Lirası tutarını geçemez. Kaynak aktarılma tarihinden sonra meydana gelecek kur farkları hiçbir şekilde dikkate alınmaz. Bu ödemeler dışında ilgililere herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz.

(5) Yurtdışı yabancı dil eğitimi ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmeyen ÖYP araştırma görevlilerinin ilişiklerinin kesilmesi konusu YÖK’e bildirilir. Bu kişiler hakkında, imzaladıkları “Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi” hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Lisansüstü eğitim kontenjanlarına yerleştirilme

MADDE 11 – (1) ÖYP kapsamında Üniversitede lisansüstü eğitim verebilecek anabilim dalları, bu anabilim dallarındaki öğretim üyesi sayıları, eğitim-öğretim ve araştırma altyapıları, ÖYP kapsamı dışında mevcut ve bu kapsamda almayı planladıkları öğrenci sayıları ve bu öğrencilerde aranacak asgari şartlar (mezuniyet alanı, ilgili alan türünden 70’ ten az olmamak üzere ALES ve 65’den az olmamak üzere yabancı dil puanı) ve başvurulan program için aranan diğer şartlar ilgili enstitü aracılığıyla anabilim dallarının görüşü alınarak belirlenir ve ÖYP Koordinasyon Birimi aracılığıyla Rektörlük tarafından YÖK’e bildirilir. ÖYP kontenjanları ile ilgili olarak YÖKSİS sistemine giriş, ÖYP Koordinasyon Birimi tarafından yapılır.

(2) YÖK Yürütme Kurulu kararı ile Üniversite ÖYP lisansüstü kontenjanları YÖK internet sitesinde ilan edilir.

(3) Adaylar, ilan edilen Üniversite ÖYP lisansüstü kontenjanlarına başvurularını beyan usulüne göre yapar.

(4) ÖYP kontenjanlarına yerleştirmeler, adayların ÖYP Puanı esas alınarak YÖK tarafından merkezi sistemle gerçekleştirilir.

(5) Özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul eden anabilim dalları için ise Üniversitenin ilgili anabilim dalları tarafından özel yetenek sınavı yapılır. Değerlendirme ve yerleştirme, adayların ÖYP Puanının % 75’i ve ilgili anabilim dalları tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavının % 25’i hesaplanarak yapılır.

(6) Beyan usulü ile yapılan başvuruların değerlendirilerek YÖK tarafından merkezi sistemle Üniversitenin ÖYP lisansüstü kontenjanlarına yerleştirilen adayların Üniversiteye kayıt başvuruları, ilgili enstitü tarafından ilan edilen takvime göre şahsen alınır.

(7) Başvuran adayların başvuru evraklarının tamam olup olmadığı, beyanlarının belgeleri ile tutarlı olup olmadığı ve başvuru şartlarına uygunluğu ile yerleştirildiği lisansüstü programın atandığı anabilim dalına uygunluğu ve ayrıca 65 ve üzeri yabancı dil puanına sahip olup olmadığı ilgili enstitü tarafından denetlendikten sonra kayıtları yapılır.

(8) ÖYP kapsamında Üniversiteye atanan araştırma görevlileri; lisansüstü eğitimlerini, YÖK tarafından Üniversiteye tahsis edilen lisansüstü eğitim kontenjanlarına bakılmaksızın, asgari kabul şartlarını sağlamak ve gerekli sınav aşamalarından geçmek şartıyla ilgili enstitü kontenjanları dahilinde Üniversitede yapabilirler.

(9) Yükseköğretim Kurulu kararı ile Üniversitede ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim yapılabilecek bir programda eğitimlerine devam ederken Üniversiteye veya başka bir üniversiteye ÖYP araştırma görevlisi olarak atananlardan ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim için istenen şartları sağlayanlar, eğitimlerine ÖYP kapsamında devam edebilmek için başvuruda bulunur, ÖYP kontenjanına ek olarak değerlendirilir ve işlemleri yeni başvuran öğrenciler gibi yapılır.

(10) Üniversiteye ÖYP araştırma görevlisi olarak atanmadan önce bir başka yükseköğretim kurumunda atandığı anabilim dalına/bölüme uygun bir lisansüstü programa kayıtlı olanların bu lisansüstü programlara devam edip edemeyecekleri Üniversitede atandıkları biriminin takdirindedir.

(11) Üniversiteye ÖYP kapsamında atanmış olup, atanma tarihinden önce atandığı anabilim dalı ve/veya bölüm dışında farklı bir anabilim dalı ve/veya bölümde lisansüstü eğitime başlamış ÖYP araştırma görevlilerine aynı yerde lisansüstü eğitim yaptırmak istenmesi halinde, bu kişilerin durumu ilgili birim yönetim kurulunda değerlendirilir. Ancak bölüm değişikliği ile ilgili teklifler, YÖK Yürütme Kuruluna iletilir.

(12) ÖYP kapsamında atanmış olup, atanma tarihinden sonra YÖK Yürütme Kurulunca belirlenen lisansüstü eğitim kontenjanları dışında başka bir yükseköğretim kurumu ve/veya bölümde lisansüstü eğitime başlamış araştırma görevlileri için kontenjan talebinde bulunulmaz.

(13) Üniversitede ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan araştırma görevlilerinin doktora eğitimlerine başka bir üniversitede devam etmelerine, Üniversitede atandığı bölüm/anabilim dalının olumlu görüşü ve Üniversitenin teklifi üzerine YÖK Yürütme Kurulunca karar verilir.

(14) ÖYP araştırma görevlilerinin atandıkları anabilim dalında lisansüstü eğitim yapmaları esastır. Aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptırmak, atandığı üniversitenin takdirindedir. Ancak bölüm değişikliği, atandığı üniversitenin teklifi ve YÖK Yürütme Kurulu Kararı ile yapılabilir.

 Lisansüstü eğitim

MADDE 12– (1) Üniversitede ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim, İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.

(2) Üniversitede lisansüstü eğitimine devam ederken ÖYP araştırma görevlisi olarak atanan araştırma görevlilerinden yabancı dil puanları 65’in altında kalması nedeniyle yabancı dil eğitimi alanların, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kayıtları 6 ay süreyle dondurulabilir.

(3) ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlileri, lisansüstü eğitim yaptıkları üniversitenin ilgili düzenleme ve kararlarına uymakla yükümlüdür.

(4) Üniversitede ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim gören ÖYP araştırma görevlilerine, lisansüstü öğrenim için kayıtlı oldukları Enstitü tarafından ilk yarıyılda danışman ataması yapılır.

(5) Ders, seminer ve kredi yükünü başarıyla tamamlayan ve tez aşamasına geçen diğer üniversite ÖYP araştırma görevlileri, danışmanın gerekçeli talebi, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile atandıkları üniversitede tez çalışmalarını yürütebilir.

(6) ÖYP araştırma görevlileri, ÖYP bütçesinden İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen normal öğrenim süresi içinde yararlanabilirler. Bu sürenin aşılması halinde ve/veya varsa bilimsel hazırlık programı süresince ÖYP bütçesinden yararlanamaz.

ÖYP araştırma görevlilerinin faaliyetlerini izleme

MADDE 13 – (1) Danışman, her yarıyıl sonunda ÖYP araştırma görevlisi hakkında, formatı ÖYP Komisyonu tarafından hazırlanan değerlendirme raporunu düzenleyerek anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili Enstitüye teslim eder. Enstitü, bu raporları ÖYP Koordinasyon Birimine gönderir. Bu birim, diğer üniversitelerden gelen ÖYP araştırma görevlilerinin değerlendirme raporlarını, bu araştırma görevlilerinin kadrolarının bulunduğu üniversiteye gönderir.

(2) ÖYP kapsamında eğitim görmek üzere başka üniversitelere gönderilen Üniversite ÖYP araştırma görevlilerinin danışmanları tarafından hazırlanan değerlendirme raporları, araştırma görevlisinin kadrosunun bulunduğu üniversiteye gönderilir.

(3) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca başka bir üniversiteye görevlendirilen Üniversite ÖYP araştırma görevlileri, yılda bir kez bilgilendirme amacıyla hazırladıkları raporları atandığı bölüme/anabilim dalına sunmakla yükümlüdür. Raporların bir kopyası ÖYP Koordinasyon Birimine gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Konular

 ÖYP bütçe aktarımı ve kullanımı

MADDE 14 – (1) Bütçe aktarımı, Üniversitede lisansüstü eğitim gören ÖYP araştırma görevlilerinin Üniversiteye yapılan kadro tahsisi sonrasında Üniversite Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine YÖK Yürütme Kurulu kararı ile yapılır.

(2) 2010 yılından önce ÖYP’ye dahil olan araştırma görevlilerine Yükseköğretim Kurulu tarafından ÖYP bütçesi aktarımı yapılmaz.

(3) Yükseköğretim Kurulu bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine kaydedilen ödenekten ÖYP uyarınca desteklenmesine karar verilen başvurulara ilişkin YÖK Yürütme Kurulu’nun uygun gördüğü tutarlar, tahakkuk ettirilmek suretiyle Üniversite bütçesine aktarılır.

(4) Üniversiteye ödenen tutarların karşılığı, Üniversite tarafından (B) işaretli cetveline öz gelir, (A) işaretli cetveline de ödenek olarak kaydedilir.

(5) Bütçe kullanımı, ÖYP Komisyonunun uygun görmesi ve harcama yetkilisinin onayı ile olur.

(6) YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen süre ve miktarlar dikkate alınarak ÖYP kapsamındaki ödeme ve giderlerle ilgili gerçekleştirme işlemleri ÖYP Koordinasyon Birimi tarafından gerçekleştirilir.

ÖYP giderleri

MADDE 15 – (1) ÖYP araştırma görevlilerinin yabancı dil ve lisansüstü eğitimleri için kullanılmak üzere her bir ÖYP araştırma görevlisi için yapılacak harcamalar aşağıdaki kalemlerden oluşur:

a) Yurt içinde ve/veya yurt dışında yabancı dil eğitimi için yapılacak, proje ve seyahat giderleri haricinde YÖK tarafından aktarılan kaynaktan karşılanan giderler,

b) Lisansüstü eğitimin tez aşamasında yurt dışında sürdürülecek bir bölüme ilişkin araştırma giderleri,

c) Proje giderleri; lisansüstü eğitim için gerekli temel ofis ekipmanları, sarf malzemeleri, makine-teçhizat alımı, bakım, onarım, destek harcamaları ve hizmet alımları (tez çalışmaları ile eğitim programı kapsamında yapılacak diğer ödemeler dâhil) vb. giderleri,

d) Seyahat giderleri; ÖYP araştırma görevlileri ile danışmanlarının yılda toplam 15 günü aşmayacak şekilde yurtiçi ve yurtdışı bilimsel amaçlı toplantılara katılmaları için (6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılan ödemeler ile ÖYP araştırma görevlilerinin danışmanları için ÖYP kapsamında yapılacak diğer ödemeler dâhil) yapılacak ödemeler.

(2) Üniversite Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine YÖK Yürütme Kurulu kararı ile aktarımı yapılan proje ve seyahat harcamaları kalemleri arasında aktarma yapılamaz.

Dil eğitimi giderleri

MADDE 16 – (1) Yurt içinde ve/veya yurt dışında dil eğitimi YÖK tarafından uygun bulunan ÖYP araştırma görevlilerinin dil eğitimine ilişkin harcamaları, YÖK tarafından belirlenerek aktarılan bütçe ve şartlar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Proje giderleri

MADDE 17 – (1) Bütçe aktarımı gerçekleşen ÖYP araştırma görevlileri ilk talep başvurularında ÖYP Koordinasyon Biriminin resmi internet sitesinde yer alan belgelerle başvuru yaptıklarında yüksek lisans ve doktora düzeyinde ayrı olmak üzere kendilerine proje numarası verilir. Bundan sonraki talepler aynı proje numarası ile takip edilir.

(2) ÖYP araştırma görevlisi talepte bulunacağı harcamalar için, formatı ÖYP Koordinasyon Birimi tarafından hazırlanan form ve istenen belgelerle ÖYP Koordinasyon Birimine başvurur. Talepler, ÖYP araştırma görevlisinin bütçe miktarı ve öğrenim süresi dikkate alınarak ÖYP Komisyonu tarafından değerlendirilir.

(3) ÖYP araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitimi süresince proje giderleri için YÖK tarafından tahsis edilen kaynaklardan yapılacak harcamalarda, 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin” 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uygulanır. Her bir kalemdeki ödemelerin toplam tutarı, YÖK tarafından bir ÖYP araştırma görevlisi için tahsis edilen miktarı aşamaz.

(4) Alımlar, ÖYP Koordinasyon Birimi tarafından gerçekleştirilir.

Seyahat giderleri

MADDE 18 – (1) ÖYP araştırma görevlileri çalışma alanları ile ilgili olarak inceleme, araştırma ve uygulama yapmak, uluslararası düzeyde deneyimini artırmak ve bilimsel toplantılara katılmak üzere yurt içinde veya yurt dışında görevlendirilebilir.

(2) ÖYP araştırma görevlileri, tek başlarına veya danışmanları ile ortak sözlü veya poster bildiri sunmaları şartıyla bilimsel toplantılara katılabilir. Bu durumda araştırma görevlisi ile birlikte gitmeleri şartıyla danışmanlar da yılda yol dahil 15 günü aşmayacak süreyle seyahat giderleri kapsamında ÖYP bütçesinden desteklenebilir.

(3) Danışmanlar, ÖYP araştırma görevlisinin yüksek lisans ve doktora öğrenimi süresince en çok birer kez olmak üzere seyahat giderleri kapsamında ÖYP bütçesinden desteklenebilir.

(4) Doktora yeterlik sınavını başaran ÖYP araştırma görevlilerinin yılda bir kez mecburi hizmet yükümlüsü olduğu üniversiteyi ziyaret ederek akademik çalışmaları ile ilgili sunum yapması için yurt içinde yapacağı seyahat giderleri kapsamında ÖYP Bütçesinden desteklenir.

(5) ÖYP araştırma görevlisi talepte bulunacağı seyahat harcamaları için, formatı ÖYP Koordinasyon Birimi tarafından hazırlanan danışman ve anabilim dalı başkanı tarafından onaylanmış form ve istenen belgelerle ÖYP Koordinasyon Birimine başvurur. Talepler, ÖYP araştırma görevlisinin bütçe miktarı dikkate alınarak ÖYP Komisyonu tarafından değerlendirilir.

(6) Yapılan seyahat talebi ÖYP tarafından kabul edildikten sonra görevlendirme işlemleri için, görevli olduğu birim aracılığıyla kadrosunun bulunduğu birim tarafından Rektörlüğe iletilir.

ALTINCI BÖLÜM

İzinler ve İlişik Kesilmesi

 İzinler

MADDE 19 – (1) ÖYP araştırma görevlilerinin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerinde, yukarıdaki maddelerde belirtilen hususlar dışındaki izinler konusunda 07.11.1983 tarih ve 18214 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Anabilim dalları, ilgili Enstitüler aracılığıyla bu Yönergeye göre yapılacak yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerde ÖYP araştırma görevlilerinin ayrılma ve göreve başlama tarihlerini ÖYP Koordinasyon Birimine bildirir.

Kadro ile ilişiğin kesilmesi

MADDE 20 – (1) Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı başvurular geçersiz sayılır. Bu tür belgelerle ÖYP araştırma görevlisi kadrosuna atananların kadro ile ilişkisi atama tarihi itibariyle, yine bu tür belgelere dayalı lisansüstü programlara kesin kayıt yaptıranların kadro ile ilişkisi programa kayıt tarihi itibariyle iptal edilir. Bunlar hakkında gerekli kanuni işlemler başlatılır.

(2) Yurtiçi yabancı dil eğitimi almak üzere yerleştirilen Üniversite ÖYP araştırma görevlilerinin dil eğitimine katılmaları ve devam etmeleri zorunludur. Dil eğitimine katılmayanların veya yeterli dil puanı almış olsalar dahi dil eğitimine mazeretsiz olarak toplam 10 (on) iş günü devam etmeyenlerin kadro ile ilişikleri kesilir.

(3) Atandığı tarihte veya yurtiçi yabancı dil eğitimi sonunda, yabancı dil puanı 65 ve üzeri olan ÖYP araştırma görevlilerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği lisansüstü eğitim programlarından birine başlamamaları halinde ilişiklerinin kesilmesi hususu YÖK’e bildirilir.

(4) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar gereğince yabancı dil yeterliliği sağlamak için verilen süreler ile İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen azami eğitim ve öğretim süresi içinde çalışmalarını tamamlayamayan ve ÖYP’ye devam etmek istemeyenler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Kadrosunun bulunduğu üniversitede görevine başlamayan veya görevine başlayıp mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyen ve herhangi bir ceza sebebiyle kamu görevinden çıkarılmış ÖYP araştırma görevlilerinin atandığı üniversite tarafından kadro ile ilişikleri kesilerek haklarında imzaladıkları “Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi” hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Lisansüstü eğitimle ilişiğin kesilmesi

MADDE 21 – (1) Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı başvurular geçersiz sayılır. Bu tür belgelerle lisansüstü programlara kesin kayıt yaptıranların kayıtları programa kayıt tarihi itibariyle iptal edilir. Mezun olanların diplomaları dâhil belgeleri de iptal edilir. Bunlar hakkında gerekli kanuni işlemler başlatılır.

(2) ÖYP araştırma görevlilerinin, 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkarmayı gerektiren bir disiplin cezası almaları halinde lisansüstü programla ilişiği kesilir.

(3) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar gereğince ÖYP kadrosu ile ilişik kesilmesi lisansüstü eğitimle ilişik kesilmesi sonucunu doğurmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 Harcama belgeleri ve muhafazası

MADDE 22– (1) ÖYP kapsamında yapılan harcamaların belgelendirilmesinde 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı 3 üncü mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır. ÖYP faaliyetleri ile ilgili her türlü işlem ve harcamalara ilişkin belgelerin nüshaları, ÖYP Koordinasyon Biriminde muhafaza edilir ve denetime hazır halde bulundurulur.

Sorumluluk

MADDE 23- (1) Üniversite, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar ile kendisine verilen görevlerin etkin şekilde ve mevzuata uygun olarak yürütülmesinden ve YÖK’e gerekli bilgi akışından sorumludur.

(2) ÖYP’nin işleyişi YÖK tarafından izlenir ve Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi ihtiyacının karşılanmasına katkısı değerlendirilir. Bu amaçla yükseköğretim kurumları itibarıyla ÖYP kapsamında yapılan atama sayısı, gider unsurları itibarıyla YÖK tarafından sağlanan destek tutarı, sistemden çıkan sayısı, mecburi hizmete başlayan ve başlamayan sayısı, yabancı dil eğitimine katılanların ve başarılı olanların sayısı ve benzeri veriler ile sistemin işleyişine ilişkin değerlendirmeyi içeren bir rapor, mali yılın bitiminden itibaren üç ay içinde Yürütme Kurulu tarafından hazırlanarak YÖK Genel Kuruluna sunulur ve bir örneği Maliye Bakanlığına gönderilir.

Denetim

MADDE 24 – (1) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında yapılan harcamalar, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre denetlenir.

(2) ÖYP’nin uygulanmasına ilişkin olarak Üniversite tarafından yapılan iç denetim sonucunda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller hakkındaki kararına aykırılık teşkil eden bir hususun tespiti halinde bu durum Üniversite tarafından YÖK’e bildirilir.

(3) Üniversitenin ÖYP uygulamaları, gerek görülmesi halinde YÖK tarafından da denetlenebilir.

(4) Bu Yönerge kapsamında yapılan harcamalar Sayıştay denetimine tabidir.

Diğer üniversiteler ÖYP araştırma görevlerinin sorumlulukları

MADDE 25 – (1) ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 35 inci maddesine göre Üniversitede görevlendirilen araştırma görevlileri Üniversitede görevlendirildikleri anabilim dalında çalışmak ve hizmet vermekle de yükümlüdürler.

Yürürlükten kaldırılan Yönerge

MADDE 26 – (1) Üniversite Senatosu’nun 21.12.2011 tarihli ve 38 sayılı toplantısında kabul edilen İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi ek ve değişiklikleri ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönerge İstanbul Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.