ÖYP Koordinatörlüğü

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı, üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak amacıyla Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 23.03.2010 tarih ve 2010.9 sayılı Kararı ve bu kararla belirlenen “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller” ile uygulanmaya başlamıştır. Daha sonra Maliye Bakanlığı’nın görüşleri doğrultusunda yeniden düzenlenerek Yürütme Kurulu’nun 16.03.2011 tarihli toplantısında kabul edilerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda uygulamaya devam edilmiştir. Sözkonusu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller 2012 ve 2013 yıllarında yapılan değişikliklerle bugünkü şeklini almış ve uygulamalara 2013 yılında kabul edilen ve YÖK Yürütme Kurulunun aldığı kararlar ile güncellenen son  şekline  göre  devam edilmektedir.

Üniversitemizdeki ÖYP’na ilişkin iş ve işlemler ise sözkonusu “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına ilişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde hazırlanan ve Üniversite Senatosunca kabul edilen “İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Uygulama Yönergesi” çerçevesinde yürütülmektedir. Bu konuda ilk uygulama yönergesi İstanbul Üniversitesinin 21.12.2011 tarih 38 sayılı Senato toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Daha sonra, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından değiştirilen usul ve esaslara göre de sırasıyla 28.03.2012 tarih 41 sayı, 19.12.2012 tarih 47 sayı ve son olarak 18.12.2014 tarih 18 sayılı Senato toplantılarında kabul edilerek güncellenmiş ve halen uygulanmaktadır.

Sözkonusu yönergeye göre İstanbul Üniversitesi’nde ÖYP ile ilgili tüm uygulamalar; Üniversite ÖYP Koordinatörü başkanlığında, Eğitim, Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin birer temsilcisinden ve Rektörlük tarafından görevlendirilen iki öğretim üyesinden oluşan 7 (yedi) kişilik  bir komisyon tarafından, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatlara uygun olarak alınan ilke kararlar doğrultusunda yürütülmektedir.


Organizasyon Şemasıİstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Uygulama Yönergesi ile ÖYP Komisyonu aşağıdaki gibi belirlenmiştir.


Prof.Dr. Fazlı ARSLAN    (Başkan)                    ÖYP Koordinatörü

Prof.Dr. Azmi BİLGİN                                        Rektörlük Temsilcisi

Dr.Öğr.Üyesi Özcan TABAKLAR                       Rektörlük Temsilcisi

Prof.Dr.Melek İŞİNİBİLİR OKYAR                     Fen Bilimleri Enstitüsü Temsilcisi

Prof.Dr.Özen ONUR                                          Sağlık Bilimleri Enstitüsü Temsilcisi

Prof.Dr. Hatice TÖREN                                     Sosyal Bilimler Enstitüsü TemsilcisiÖYP İdari Kadrosu


Prof. Dr. Fazlı ARSLAN                           ÖYP Koordinatörü

Sevilay GÜNDOĞDU                              ÖYP Koordinasyon Birim Yetkilisi

Hülya ÇAKIN                                           Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

İncilay ULUDAĞ                                      Memur 

Şerif KAPTAN                                          Hizmetli