ÖYP Süreci

Atanma Süreci: 

Üniversite, ÖYP kapsamında almak istediği araştırma görevlisi kadroları ile bu kadrolara başvuracak adaylarda aranacak lisans ve lisansüstü mezuniyet alanlarına ilişkin özel şartları belirleyerek YÖK’e bildirir.

Adaylar YÖK’ün internet sitesinde ilan edilen ÖYP Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularını beyan usulüne göre yapar. ÖYP Araştırma görevlisi kadrolarına ön yerleştirilmeler yine YÖK tarafından merkezi sistemle yapılır.

Üniversitenin ilan edilen kadrolarına ön yerleştirilmeleri yapılan adayların beyanları ve başvuru evrakları ile kadrolar için ilan edilen başvuru koşulları ÖYP Komisyonu tarafından incelenerek uygunluk ve doğruluğu kontrol edilir ve değerlendirme sonuçları YÖK’e gönderilmek üzere Üniversite Personel Daire Başkanlığına iletilir.

Uygun bulunan adayların atamaları 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca; yabancı dil puanı 50’nin altında olanlar için bir yıl, yabancı dil puanı 50-64 ve aralığında olanlar için ise iki yıl süreyle Rektörlük tarafından yapılır. Yabancı dil puanı 65’in üstünde olanların ilk atamaları ve daha sonraki atamaları birer yıl süreyle yapılır.

Kendilerine avantaj sağlamak üzere yanlış beyanda bulundukları için ÖYP Araştırma görevlisi kadrosuna ataması yapılmayanlar, ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazandığı halde göreve başlamayanlar, göreve başladıktan sonra istifa edenler ile halen ÖYP Araştırma görevlisi kadrosunda bulunanların yeniden ÖYP Araştırma görevlisi kadrolarına başvurmaları halinde ÖYP Puanları 1 yıl süreyle % 10 oranında düşürülür.


Yurt İçi Yabancı Dil Eğitim Süreci: 

Yabancı dil sınav sonucu 65 puanın altında olan ÖYP Araştırma görevlileri, ÖYP Puanları ve tercihleri esas alınarak merkezi yerleştirme ile YÖK’ün belirlediği yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarında 6 ay süre ile yabancı dil eğitimi almak üzere yerleştirilirler.

Üniversite, ÖYP Araştırma görevlilerini, 6 aylık yabancı dil eğitim süresince 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca bu eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında görevlendirir. Bu süre sonunda araştırma görevlileri Üniversitedeki görevlerine geri dönerler.

ÖYP Araştırma görevlilerinin yurtiçi yabancı dil eğitimine katılmaları ve devam etmeleri zorunludur.

Yabancı dil sınav sonucu 65 puan ve üzeri olan ÖYP Araştırma görevlileri, talepleri halinde yabancı dil eğitimi için en fazla altı ay süreyle yurtdışına gönderilir. Araştırma görevlilerinin yurt dışında dil eğitimi almalarına ilişkin şartlar YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir.


Yurt Dışı Yabancı Dil Eğitim Süreci: 

ÖYP araştırma görevlilerinden aşağıdaki şartları taşıyanlar, istekleri halinde yabancı dil eğitimi için en fazla altı ay süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında yurt dışına gönederilebilir.

ÖYP araştırma görevlilerinin yurt dışında yabancı dil eğitimi alabilmeleri için;

a) Başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde alınmış olmak kaydıyla, eğitim almak istedikleri yabancı dile ilişkin yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmaları ya da eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olmaları,

b) Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan yabancı dil eğitimi için antetli ve imzalı kabul belgesi almış olmaları,

gereklidir.

Yabancı dil eğitimi için yurtdışına gönderilecek ÖYP araştırma görevlilerinden belirlenen şartları sağlayanlar, kadrosunun bulunduğu fakülte veya enstitüye başvurularını yaparlar. Başvurular Enstitü/Fakülte yönetim kurulunda  değerlendirilerek yurtdışına gönderilmesi uygun bulunanlar Üniversite ÖYP Koordinasyon Birimi tarafından şartları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilerekYÖK’e teklif edilir. Rektörlüklerce YÖK’e gönderilen teklifler Yürütme Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

Yabancı dil eğitimi almak için yurtdışına gönderilecek araştırma görevlilerine yol masrafı, yevmiye ve zorunlu sağlık sigortası, yabancı dil eğitim giderleri olarak yapılacak ödemeler ülke ve ödeme unsurları itibarıyla Yürütme Kurulu tarafından bir liste halinde belirlenir ve ilgililere duyurulur. YÖK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından araştırma görevlisi için kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumuna aktarılacak kaynağın tutarı, kaynak aktarımı tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak hesaplanan Türk Lirası tutarını geçemez. Kaynak aktarılma tarihinden sonra meydana gelecek kur farkları hiçbir şekilde dikkate alınmaz. Bu ödemeler dışında ilgililere herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz.

Yabancı dil eğitimini başarı ile tamamlayamayan, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü eğitim programlarından birine başlamayan, ÖYP’ye devam etmeyen, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunda görevine başlamayan veya görevine başlayıp mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyen ÖYP araştırma görevlilerinin ilişikleri kesilir. Bu kişiler hakkında, imzaladıkları “Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi” hükümleri uyarınca işlem yapılır.


Lisansüstü Eğitim Süreci: 

ÖYP kapsamında herhangi bir üniversiteye atanan ve yabancı dil puanı 65 ve üzeri olan ÖYP araştırma görevlileri,  YÖK Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen ÖYP lisansüstü programlarına YÖK tarafından yerleştirilir ve kayıt yaptırırlar. (Usul ve esaslar Md.9/5)

Atanma tarihinden önce Üniversitemizde lisansüstü eğitim programlarından birine kayıtlı olan ÖYP araştırma görevlileri (Usul ve esaslar Md.9/9) mevcut eğitimlerine ÖYP kapsamında devam edebilmek için aşağıdaki belgelerle birlikte Koordinatörlüğümüze şahsen başvuruda bulunmak zorundadırlar.


Belgeler:

 1-ÖYP araştırma görevlisi olarak atandığına dair belge. (Atanma oluru veya ÖYP araştırma görevlisi olarak atandığı bölüm ve/veya anabilim dalı ve atanma tarihinin belirtildiği resmi yazı)

2-Yabancı dil belgesi (YDS’den 65 ve üzeri puana sahip olduğunu gösteren veya eşdeğerliği ÖSYM’ce kabul edilen diğer belge)

3-Öğrenci belgesi (ilgili enstitüden alınmış ve yeni tarihli olmalı)

4-Üzerinde TC kimlik numarası olan nüfus cüzdan fotokopisi

5-Başvuru formu (Resim yapıştırılmış şekilde eksiksiz olarak doldurulmalı ve imzalanmalıdır.)

Başvuru formu için tıklayınız!

6-Atandığı anabilim dalı/bölüm ile öğrenci olduğu anabilim dalı/bölüm farklı olanlar;


Aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalında lisansüstü öğrenci ise, öğrenci olduğu anabilim dalında eğitim almasının uygun olduğuna dair atandığı üniversite yönetim kurulu kararı,

Farklı bir bölümde öğrenci ise, öğrenci olduğu bölümde eğitim almasının uygun olduğuna dair YÖK Yürütme Kurulu kararı,


Yüksek Lisans Eğitimi Sonrasında Aynı Ana Bilim Dalında Doktora Eğitimine Devam Süreci:

ÖYP kapsamında Üniversitemizde 35.madde ile görevlendirilen ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan  ÖYP araştırma görevlileri, doktora eğitimleri için YÖK Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenen ÖYP lisansüstü programlarına başvurabilecekleri gibi, Üniversitemizdeki aynı ana bilim dalında doktora eğitimine de başvuru yapabilirler.

Üniversitemizdeki yüksek lisans eğitiminden mezun olan veya mezuniyet aşamasına gelen ÖYP araştırma görevlisi mezuniyetini takip eden yarıyılda Üniversitemiz Enstitülerinin öğrenci alımlarına başvuru yapmaları halinde Üniversitemiz Senatosunca belirlenen koşulları (mülakat dahil) sağlamak ve ilan edilen tarihlere sadık kalmak şartıyla kontenjan sınırına bakılmaksızın değerlendirilir.

Kayıt hakkı kazanan ve kaydını yaptıran ÖYP araştırma görevlisi doktora eğitimine ilişkin öğrenci belgesini eklediği bir dilekçe ile birlikte Koordinatörlüğümüze başvuruda bulunur.

Başvuruda bulunan ÖYP araştırma görevlilerinin doktora eğitimlerinin ÖYP kapsamına alınması ve mevcut 35.madde görevlendirilmelerinin doktora eğitimi süresince de devamı hususunda YÖK’e teklifte bulunulur.


Kadro Tahsis Süreci:

ÖYP kapsamında bir başka üniversiteye atanan ve Üniversitemizde lisansüstü eğitime başlayan ÖYP araştırma görevlileri, YÖK Yürütme Kurulu kararı ile 2547 sayılı Kununun 35 inci maddesi uyarınca görevlendirilebilirler. (Usul ve esaslar Md.9/5)

Söz konusu ÖYP araşıtrma görevlisinin görevlendirilmesine ilişkin YÖK Yürütme Kururu kararı Koordinatörlüğümüze ulaştığında; mevcut eğitiminin ÖYP kapsamında olup olmadığı kontrol edilerek  ilgili karar Personel Daire Başkanlığına bildirilir.

Kadro tahsis işlemleri Personel Daire Başkanlığı ve ilgili Enstitü Müdürlükleri tarafından yürütülür.

Kadro tahsisi, ÖYP araştırma görevlisinin lisansüstü eğitim aldığı enstitüye, görevlendirilmesi ise eğitim aldığı anabilim dalının bulunduğu fakülteye yapılır.


Kaynak Talebi ve Kullanım Süreci:

ÖYP kapsamında Üniversitemizde lisansüstü eğitime başlayan Üniversitemiz ÖYP araştırma görevlileri ile başka  bir üniversiteye atanan ve kadro tahsisi YÖK Yürürtme Kurulu kararı ile Üniversitemize yapılan ve göreve başlayan diğer ÖYP araştırma görevlileri; kaynak talebi için 1 adet öğrenci belgesi ile birlikte dilekçeyle Koordinatörlüğümüze başvuru yaparlar.

Başvuru yapan ÖYP araştırma görevlisinin eğitim düzeyi ve süresi kontrol edilerek Üniversite Yönetim Kuruluna sunulur. Alınan Yönetim Kurulu kararı sonrası YÖK’e bildirilir.

YÖK Yürütme Kurulu kararı ile kaynak aktarımı uygun bulunan ve kaynakları Üniversitemiz Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığına ulaşan ÖYP araştırma görevlileri kaynak kullanım talebinde bulunabilirler.


Tez Aşamasına Geçen ÖYP Araştırma Görevlilerinin Dönüş Süreci: 

ÖYP kapsamında herhangi bir üniversiteye atanan ve Üniversitemizde lisansüstü eğitime başlayarak kadro tahsisi YÖK Yürürtme Kurulu kararı ile Üniversitemize yapılan ve göreve başlayan ÖYP araştırma görevlileri; derslerini başarı ile tamamlayarak tez aşamasına geçmeleri durumunda, tez danışmanının olumlu görüşü ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile atandıkları yükseköğretim kurumunda tez çalışmalarını yürütebilirler. (Usul ve esaslar Md.11/3)

Tez aşamasına geçen ÖYP araştırma görevlisinin danışmanı; söz konusu araştırma görevlisinin tez çalışmalarını uzaktan yürütebileceğine dair görüşünü ilgili enstitüye bildirir. İlgili enstitü tarafından Personel Daire Başkanlığına bildirilen görüşler, söz konusu araştırma görevlisinin kadrosunun bulunduğu üniversiteye ve YÖK’e iletilir. Mevcut kadro tahsisinin iadesine ilişkin YÖK Yürütme Kurulu kararı Üniversitemize ulaştığında kadro iadesi yapılır.


Kadro İade Süreci:

ÖYP kapsamında herhangi bir üniversiteye atanan ve lisansüstü eğitim yapmak üzere Üniversitemizde göreve başlamış ÖYP araştırma görevlilerinin, tez aşamasında dönmeleri, mezun olmaları veya diğer nedenlerle kadro iadesine ilişkin  YÖK Yürütme Kurulu kararı Üniversitemize ulaştığında ile kadro iadesi uygun görülen ÖYP araştırma görevlilerinin